FUN STUFF
Top ten reasons you need to take a Unix class: